Ramowy rozkład dnia


RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU 

I zajęcia poranne

7.00 – 9.00 – Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Indywidualne rozmowy z rodzicami. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukywne, tematyczne.

8.45 – 9.00 – Ćwiczenia poranne, zabawy muzyczno-ruchowe, logopedyczne. Prace porządkowe w sali. Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne,czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się.

II realizacja podstawy programowej

9.00 – 9.20 - Czynności organizacyjne. Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków.

9.20 – 11.30 –Realizacja zadań edukacyjnych poprzez prowadzenie zajęc dydaktycznych. Realizacja innowacji pedagogicznych, programów autorskich, projektów edukacyjnych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Zajęcia indywidualne z dzieckiem zdolnym lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

10.30-10.40 - Owocowe przekąski. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

12:00-13:00 - Obiad- wspieranie samodzielnych działań dzieci. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłków. Odpoczynek poobiedni- czytanie literatury dziecięcej, słuchanie muzyki klasycznej, relaksacyjnej.  

III Zajęcia popołudniowe 

13.00-13.45 - Indywidualna praca z dziećmi, praca wyrównawcza lub opiekuńcza. Zabawy w kole, zabawy stolikowe, zabawy według zainteresowań dzieci. 

13.00-15.00- zajęcia rewalidacyjne, wwr,ppp (według opinii i orzeczeń)

14.00- 14.20 - Podwieczorek. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci

14.20-17.00- Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne. Porządkowanie sali