PEDAGOG ( fr. pédagogue, z łac. paedagogus, z gr. paidagogós od pais, paidós czyli dziecko + agein – prowdzić) czyli od czasów ateńskich pedagog to opiekun, przewodnik dziecka, który miał zapewniać mu bezpieczeństwo w czasie innym niż nauka.

Pedagoga można nazwać wychowującym nauczycielem w przeciwieństwie do nauczyciela dydaktyka. Jest to osoba, której priorytetowym zadaniem jest szeroko rozumiane wychowanie, jednym ze środków do osiągnięcia wspomnianego celu jest nauczanie odwołujące się do wiedzy z różnych powiązanych ze sobą dziedzin.

Pedagog to osoba najczęściej pracująca w szkole, gdzie podstawowym celem jego pracy jest organizowanie pomocy i opieki pedagogicznej i psychologicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz dbanie o prawidłowy rozwój psychiczny uczniów.

Nazywam się Katarzyna Miszczyk i jestem pedagogiem szkolnym. Ukończyłam studia magisterskie z zakresu Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej, a także studia podyplomowe z zakresu Logopedii i Oligofrenopedagogiki.

Moim głównym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w ich drodze ku dorosłości. Staram się być przyjacielem i przewodnikiem, nie urzędnikiem. Rozmawiam i szukam rozwiązań zamiast pouczać i moralizować.

Moim zadaniem jest także wspieranie rodziców trudzie wychowania, ale także służenie radą nauczycielom. Wypełniam zadania zawarte w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, czyli m.in.:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Prowadzę także zajęcia specjalistyczne o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym oraz terapię logopedyczną.

Drogi Uczniu! Drogi Rodzicu!

Jeśli potrzebujesz wsparcia,

jeśli szukasz rozwiązania swoich problemów i ich nie znajdujesz,

jeśli trudno porozumieć Ci się z pozostałymi członkami rodziny,

jeśli po prostu masz potrzebę z kimś porozmawiać.

Zapraszam codziennie.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe:

Przejdź do paska narzędzi