Koło matematyczne w naszej Szkole odbywa się w każdy czwartek dla klas IV oraz w piątek dla klas V, VI,.  Koło ma na celu głównie: rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką, wyszukiwanie młodych talentów i opieka nad nimi, rozwijanie indywidualnych uzdolnień, poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej ucznia, budzenie zainteresowań w kierunku pracy naukowo – badawczej, rozwijanie wyobraźni geometrycznej, przestrzennej i dynamicznej, kształcenie u uczniów umiejętności samodzielnej i twórczej pracy z tekstem matematycznym, nabywanie umiejętności wykorzystywania komputera do wyszukiwania ciekawych informacji, pokazywanie użyteczności matematyki w otaczającym nas środowisku, wdrażanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, doskonalenie sprawności rachunkowej oraz stosowanie nowoczesnych technik nauczania , by zapewnić wszechstronny rozwój dziecka.

 

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe:

Przejdź do paska narzędzi