Nabór do klas specjalnych


Prowadzimy nabór uczniów do klas specjalnych dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Gwarantujemy naukę w mało licznych oddziałach od 2 do 4 uczniów oraz opiekę wysoko wykwalifikowanych nauczycieli specjalistów. Celem przewodnim naszej szkoły jest integracja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z całą społecznością szkolną i lokalną. Stosujemy również nauczanie włączające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do równoległych klas, do których uczęszczają uczniowie rozwijający się typowo.


Zapewniamy realizację podstawy programowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Dla każdego ucznia opracowujemy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Każdemu uczniowi zapewniamy, zgodnie z zaleceniami wynikającymi
z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dodatkowe zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne: zajęcia z logopedą, integrację sensoryczną, arteterapię, dogoterapię i inne wg potrzeb.


Zapewniamy integrację ze środowiskiem społecznym. Uczniowie uczestniczą w uroczystościach organizowanych w szkole, wyjściach do biblioteki, kina, w wycieczkach szkolnych, warsztatach. Uczniowie naszej szkoły wspólnie wykonują różnorodne zadania, uczą się pracy
w grupach, uczestniczą w zabawach integrujących uczniów w szkolei klasie. Odnoszą sukcesy biorąc udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią, szkolnych przedstawieniach. Gwarantujemy opiekę w wietlicy szkolnej w godzinach 7.00 – 15.45 pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli i asystentów. Oferujemy szeroki wybór zajęć świetlicowych, pozalekcyjnych. Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Terapia integracji sensorycznej to uczenie mózgu prawidłowej integracji danych sensorycznych. W naszej szkole mamy bardzo dobrze wyposażona salę do tego rodzaju terapii. Zajęcia z uczniami prowadzone są w ramach zajęć rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju.


Pliki do pobrania