Ocenianie Zachowania


PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

 1. Ocena zachowania ucznia (zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej Nr 11 w Zawierciu) wyraża opinię o nim, zgodnie z poniższym obszarem wymagań:
 • funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
 • respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 1. Ocena zachowania jest oceną słowną ,określoną rozporządzeniem MEN
wzorowa wz
bardzo dobra bdb
dobra db
poprawna pop
nieodpowiednia ndp
naganna ng

 

 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania.
 1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się na podstawie ilości punktów uzyskanych na koniec semestru, roku wg ustalonego kryterium. Na świadectwie wystawiona jest roczna ocena zachowania ucznia.
 1. Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu przydzielona jest odpowiednia liczba punktów.
 1. Informacje o uczniach mogą wpisywać wszyscy nauczyciele.
 1. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceny zachowania.
 1. Do naniesionych uwag i punktacji mają wgląd:
 • wychowawca,
 • nauczyciele,
 • dyrektor szkoły,
 • rodzice (lub prawni opiekunowie),
 • uczniowie.
 1. Szczegółowe zasady punktowego oceniania zachowania:
 • Uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje kredyt 50 punktów, który jest równowartością oceny dobrej.
 • W ciągu każdego półrocza może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania.
 • Punkty przyznaje wychowawca na podstawie wpisu do dziennika lub zeszytu uwag.
 • Wychowawca ma obowiązek co miesiąc podsumować liczbę punktów i poinformować o niej ucznia i rodziców w czasie zebrań.
 • Liczba punktów na koniec półrocza stanowi podstawę do wystawienia oceny zachowania.
 • Śródroczne i roczne ocenianie zachowania dokonuje się wg następującego kryterium punktowego:

 

Kryterium punktowe ocen zachowania
Zachowanie Punkty
wzorowe 122 i powyżej
bardzo dobre 86 - 121
dobre 50 - 85
poprawne 20 - 49
nieodpowiednie 6 -19
naganne  5 - 0 i mniej
 • Uczeń otrzymuje ocenę naganną, gdy otrzymał:
  • mniej niż 5 punktów,
  • dokonał znaczących wykroczeń przeciwko normom współżycia szkolnego i społecznego.
 • Ocenę naganną ustala zespół składający się z wychowawcy, nauczycieli uczących w danej klasie, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
 1. Kryteria oceny zachowania

ZACHOWANIA POZYTYWNE

L.p. Obszary aktywności ucznia Punkty
  FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU SZKOLNYM  
1. Udział w konkursie szkolnym. 5
2. Zwycięstwo w konkursie szkolnym. 10
3. Zwycięstwo w konkursie rejonowym. 20
4. Udział w konkursie na szczeblu wojewódzkim. 25
5. Pełnienie funkcji w klasie (raz w semestrze). 1 - 5
6. Pełnienie funkcji w szkole (raz w semestrze). 1 - 10
7. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. 5
8. Zwycięstwo w zawodach sportowych na szczeblu rejonowym. 20
9. Udział w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim. 25
10. Udział w sportowych imprezach masowych (np. biegi uliczne). 5
11. Okolicznościowe reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 5
12. Systematyczny udział w szkolnych kołach zainteresowań (za każdą formę, raz w semestrze). 5
13. Rozwijanie zainteresowań poza szkołą (np. udział w zajęciach teatralnych, tanecznych, sportowych) (raz w semestrze). 5
14. Praca na rzecz szkoły (np. udział w przedstawieniach, praca w bibliotece, zbiórka surowców wtórnych, apele itp.). 1 - 10
15. Praca na rzecz klasy. 5
16. Pomoc kolegom w nauce. 15
17. Punktualność (brak spóźnień) (raz w semestrze). 2
18. Brak godzin nieusprawiedliwionych (raz w semestrze). 2
19. 100% frekwencja (raz w semestrze). 10
20. Troszczenie się o mienie szkoły. 5
21. Inne pożądane zachowania. 1 - 5
  RESPEKTOWANIE ZASAD WSPÓŁŻYCIA ORAZ NORM ETYCZNYCH  
22. Wyjątkowa kultura osobista – dobre maniery. 15
23. Przeciwstawianie się przejawom agresji. 10
24. Okazywanie szacunku innym (m.in. bezinteresowna pomoc,własna inicjatywa niesienia pomocy). 5


ZACHOWANIA NEGATYWNE

L.p. Niepożądane reakcje ucznia Punkty
  FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU SZKOLNYM  
1. Spóźnianie się na lekcje (każde spóźnienie). -1
2. Przeszkadzanie na lekcjach (chodzenie po klasie, odpowiedzi bez podniesienia ręki, rozmowy). -2
3. Niewykonanie poleceń nauczyciela. -2
4. Niszczenie mienia szkolnego (+ zwrot kosztów przedmiotu lub naprawy). -20
5. Samowolne opuszczanie lekcji. -10
6. Brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnych. -5
7. Nieusprawiedliwianie na bieżąco opuszczonych godzin lekcyjnych. -5
8. Brak obuwia zmiennego. -1
9. Niezgodne ze Statutem używanie telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego (korzystanie podczas lekcji, brak wyciszenia, robienie zdjęć, nagrywanie filmów). -5
10. Łamanie przepisów szkolnych (np. ściąganie, odpisywanie prac domowych). -5
11. Lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych ((m.in. częste nieprzygotowanie do zajęć). -5 - -10
12. Inne negatywne zachowania. -5 - -10
  RESPEKTOWANIE ZASAD WSPÓŁŻYCIA ORAZ NORM ETYCZNYCH  
13. Aroganckie zachowanie w stosunku do innych osób. -5
14. Niestosowne, rażące zachowanie na terenie szkoły (dot. również: świetlicy, biblioteki, toaleta, podwórka szkolnego). -5 - -10
15. Bójka. -10
16. Wulgarne słownictwo, przezywanie kolegów. -5
17. Niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych. -10
18. Przejawy wandalizmu (np. niszczenie rzeczy innych osób). -20
19. Kradzież. -50
20. Zaśmiecanie otoczenia. -5
21. Stosowanie używek (alkohol, papierosy, narkotyki). -50
22. Wyłudzanie pieniędzy. -50
23. Podrobienie podpisu, oceny, sfałszowanie usprawiedliwienia, zwolnienia. -50
24. Skrajny przejaw agresji. -50
25. Udowodnione namawianie do „występków” innych uczniów. -5
26. Bieganie po korytarzu, schodach. -5


 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 1. Tryb odwoławczy od oceny zachowania określony został w WSO.
 1. W ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej decydujący głos ma wychowawca klasy oraz Rada Pedagogiczna.
 1. Rada Pedagogiczna może podwyższyć lub obniżyć ocenę z zachowania o jeden stopień.
 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia , któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania (pkt. 3.9.9. Statutu). Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej , a uczeń klasy programowo wyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły (pkt. 3.9.10.).