Ocenianie zachowania


PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

 1. Ocena zachowania ucznia (zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej Nr 11 w Zawierciu) wyraża opinię o nim, zgodnie z poniższym obszarem wymagań:
 • funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
 • respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 1. Ocena zachowania jest oceną słowną, określoną rozporządzeniem MEN.
wzorowa wz
bardzo dobra bdb
dobra db
poprawna pop
nieodpowiednia ndp
naganna ng

 

 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania.
 1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się na podstawie ilości punktów uzyskanych na koniec semestru, roku wg ustalonego kryterium. Na świadectwie wystawiona jest roczna ocena zachowania ucznia.
 1. Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu przydzielona jest odpowiednia liczba punktów.
 1. Informacje o uczniach mogą wpisywać wszyscy nauczyciele.
 1. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceny zachowania.
 1. Do naniesionych uwag i punktacji mają wgląd:
 • wychowawca,
 • nauczyciele,
 • dyrektor szkoły,
 • rodzice (lub prawni opiekunowie),
 • uczniowie.
 1. Szczegółowe zasady punktowego oceniania zachowania:
 • Uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje kredyt 50 punktów, który jest równowartością oceny dobrej.
 • W ciągu każdego półrocza może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania.
 • Punkty przyznaje wychowawca na podstawie wpisu do dziennika lub zeszytu uwag.
 • Wychowawca ma obowiązek co miesiąc podsumować liczbę punktów i poinformować o niej ucznia i rodziców w czasie zebrań.
 • Liczba punktów na koniec półrocza stanowi podstawę do wystawienia oceny zachowania.
 • Śródroczne i roczne ocenianie zachowania dokonuje się wg następującego kryterium punktowego:

 

Kryterium punktowe ocen zachowania
Zachowanie Punkty
wzorowe 122 i powyżej
bardzo dobre 86 - 121
dobre 50 - 85
poprawne 20 - 49
nieodpowiednie 6 -19
naganne  5 - 0 i mniej
 • Uczeń otrzymuje ocenę naganną, gdy otrzymał:
  • mniej niż 5 punktów,
  • dokonał znaczących wykroczeń przeciwko normom współżycia szkolnego i społecznego.
 • Ocenę naganną ustala zespół składający się z wychowawcy, nauczycieli uczących w danej klasie, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
 1. Kryteria oceny zachowania

ZACHOWANIA POZYTYWNE

L.p. Obszary aktywności ucznia Punkty
  FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU SZKOLNYM  
1. Udział w konkursie szkolnym. 5
2. Zwycięstwo w konkursie szkolnym. 10
3. Zwycięstwo w konkursie rejonowym. 20
4. Udział w konkursie na szczeblu wojewódzkim. 25
5. Efektywne pełnienie przydzielonej funkcji w klasie (raz w semestrze) 1 - 5
6. Efektywne pełnienie przydzielonej funkcji  w szkole(raz w semestrze). 1 - 10
7. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. 5
8. Udział w uroczystościach szkolnych np. rola w przedstawieniu. 1 - 5
9. Udział w sportowych imprezach masowych (np. biegi uliczne). 5
10. Okolicznościowe reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 5
11. Systematyczny udział w szkolnych kołach zainteresowań- miniumum 80% obecności (za każdą formę, raz w semestrze). 5
12. Rozwijanie zainteresowań poza szkołą potwierdzone osiągnięciami  (np. udział w zajęciach teatralnych, tanecznych, sportowych) (raz w semestrze). 5
13. Praca na rzecz szkoły (praca w bibliotece, zbiórka surowców wtórnych itp.). 5 - 10
14. Bezinteresowna pomoc kolegom w nauce. 1 - 10
15. 100% frekwencja (raz w semestrze). 5
16. Jednorazowe akcje charytatywne. 1 - 5
17. Inne pożądane zachowania (wraz z komentarzem nauczyciela). 1 - 10
  RESPEKTOWANIE ZASAD WSPÓŁŻYCIA ORAZ NORM ETYCZNYCH  
18. Wyjątkowa kultura osobista – dobre maniery. 1 - 10
19. Przeciwstawianie się przejawom agresji. 1 - 10


ZACHOWANIA NEGATYWNE

L.p. Niepożądane reakcje ucznia Punkty
  FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU SZKOLNYM  
1. Spóźnianie się na lekcje (każde spóźnienie). -1
2. Przeszkadzanie na lekcjach (chodzenie po klasie, odpowiedzi bez podniesienia ręki, rozmowy). -2
3. Niewykonanie poleceń nauczyciela. -2
4.  Samowolne opuszczanie lekcji. -10
5. Nieusprawiedliwienie na bieżąco opuszczonych godzin lekcyjnych. -5
6. Brak obuwia zmiennego. -1
7. Niezgodne ze statutem szkoły: upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody obecnych na nim osób. -10
8. Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób. -10
9. Łamanie przepisów szkolnych (ściąganie, odpisywanie prac domowych). -5
10. Lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (m.in. częste nieprzygotowanie do zajęć). -5 do -10
11. Inne niepożądane zachowania (wraz z komentarzem nauczyciela) -1 do -10
  RESPEKTOWANIE ZASAD WSPÓŁŻYCIA ORAZ NORM ETYCZNYCH  
12. Aroganckie zachowanie w stosunku do innych osób. -5
13. Niestosowne, rażące zachowanie na terenie szkoły (dot. również: świetlicy, biblioteki, toaleta, podwórka szkolnego). -5 do -10
14. Bójka. -10
15. Wulgarne słownictwo, przezywanie kolegów. -5
16. Niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych. -1 do -10
17. Celowe niszczenie mienia szkoły, przejawy wandalizmu (np. niszczenie rzeczy ososbistych innych osób). -10 do -20
18. Kradzież. -50
19. Zaśmiecanie otoczenia. -5
20. Stosowanie używek (alkohol, papierosy, narkotyki). -50
21. Wyłudzanie pieniędzy. -50
22. Podrobienie podpisu, oceny, sfałszowanie usprawiedliwienia, zwolnienia. -50
23. Skrajny przejaw agresji. -50
24. Udowodnione namawianie do „występków” innych uczniów. -5
25. Bieganie po korytarzu, schodach. -5


 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 1. Tryb odwoławczy od oceny zachowania określony został w WSO.
 1. W ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej decydujący głos ma wychowawca klasy oraz Rada Pedagogiczna.
 1. Rada Pedagogiczna może podwyższyć lub obniżyć ocenę z zachowania o jeden stopień.
 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania (pkt. 3.9.9. Statutu). Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo wyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły (pkt. 3.9.10.).