Zajęcia specjalistyczne


W naszej placówce odbywają się zajęcia w ramach: rewalidacji, wczesnego wspomagania rozwoju (WWR), pomocy psychologiczno- pedagogicznej, rozwijania uzdolnień.

Zajęcia specjalistyczne prowadzone w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej:

 • logopedyczne,
 • korekcyjno- kompensacyjne,
 • rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne - TUS,
 • dydaktyczno- wyrównawcze,
 • opieka psychologa i pedagoga,
 • inne zajęcia terapeutyczne: terapia eeg biofeedback.

Terapie w ramach zajęć rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju:

 • logopedyczna,
 • integracja sensoryczna,
 • integracja bilateralna
 • terapia pedagogiczna z arteterapią,
 • terapia ręki,
 • trening umiejętności społecznych,
 • i inne.


Specjaliści zatrudnieni w naszej placówce posiadają wykształcenie z zakresu:

 • oligofrenopedagogiki,
 • terapii pedagogicznej i rewalidacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • arteterapii,
 • logopedii,
 • treningu umiejętności społecznych (TUS),
 • psychologii,
 • edukacji i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • eeg biofeedbeck,
 • integracji sensorycznej (SI),
 • integracji bilateralnej,
 • terapii ręki,
 • tyflopedagogiki,
 • logorytmiki,
 • gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

  Atutem placówki jest ciągłe doskonalenie się nauczycieli, terapeutów i specjalistów oraz poszerzanie wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej z zakresu pedagogiki specjalnej.


 Zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne:

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia specjalnego skupia się na trzech głównych obszarach wsparcia ucznia:

Obszar edukacji- jego rola polega na tym, by uczeń sprostał stawianym mu wymaganiom,
Obszar integracji- czuwa nad relacjami między dzieckiem niepełnosprawnym a innymi dziećmi,
Obszar ścisłej współpracy- z wychowawcą, specjalistami i nauczycielem wiodącym, z którymi wspólnie wspierają proces edukacji dziecka.

 

W zależności od potrzeb uczniów niepełnosprawnych nauczyciel współorganizujący proces kształcenia specjalnego diagnozuje potrzeby i ocenia możliwości ucznia.

Prowadzi również działania zmierzające do integracji i bezpiecznego funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w społeczności szkoły ogólnodostępnej.

Na podstawie orzeczeń tworzy indywidualne kierunkowe i elastyczne programy edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia uwzględniając w nich wielokierunkową pomoc oferowaną przez szkołę.

Na każdej lekcji ściśle współpracuje z nauczycielem kształcenia zintegrowanego lub nauczycielami przedmiotu uczącymi w danej w klasie. Wcześniej wspólnie ustalane są cele i zakres pomocy uczniowi, aby mógł on na każdej lekcji efektywnie wspomagać pracę dziecka.

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w programie.

Nauczyciel współorganizujący tworzy sytuacje dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do osiągnięcia sukcesu. Stosuje odpowiednie metody i formy pracy, a także udziela pomocy nauczycielom prowadzącym w doborze tych form i metod pracy z uczniem z niepełnosprawnością.

Przygotowuje odpowiednie pomoce dydaktyczne wspierające procesy poznawcze uczniów. Dba o atmosferę wzajemnej życzliwości i tolerancji w grupie, wspomaga integrację uczniów w klasie.

Udziela pomocy uczniom z niepełnosprawnościami tak, by nie zaniżać wymagań dydaktycznych wobec nich oraz kryteriów ich oceny.

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia pomaga uczniom w opanowaniu wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, pomaga uczniom potrzebującym wsparcia.

Współpracuje z pedagogiem, psychologiem i wszystkimi nauczycielami prowadzącymi zajęcia w zakresie funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej.

Niemniej ważną rolą nauczyciela współorganizującego kształcenie jest prowadzone wsparcie dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Kalendarium obchodzonych dni w naszej szkole z inicjatywy nauczycieli współorganizujących proces kształcenia specjalnego:

 • 15.09 Dzień Kropki
 • 21.11 Dzień Życzliwości
 • 21.03 Światowy Dzień Zespołu Downa
 • 02.04 Dzień Autyzmu
 • 09.06 Zaczarowany Dzień Dziecka Niepełnosprawnego


Galeria