Koncepcja Szkoły


KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11
W ZAWIERCIU NA LATA 2018-2023


  
Opracowała: mgr Dorota Koziorowska                                              
Zawiercie, maj  2018 r.

Spis treści:

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu.
2. Charakterystyka szkoły.
3. Analiza mocnych i słabych stron.
4. Misja szkoły.
5. Wizja szkoły.
6. Model absolwenta.
7. Plan rozwoju.
8. Ewaluacja.

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu.
Jestem nauczycielem z 31 letnim stażem pracy w tymże zawodzie. Obejmując stanowisko  dyrektora szkoły w roku 2013  od początku stwarzałam partnerskie
i przyjazne warunki współpracy z gronem pedagogicznym, pracownikami administracji
i obsługi, rodzicami, uczniami. Wsłuchując się w potrzeby społeczności szkolnej oraz lokalnej analizowałam sugestie, pomysły i rozwijałam placówkę zgodnie
z oczekiwaniami, a także założeniami polityki państwa, miasta ale przede wszystkim  dzieci i rodziców.
Pragnąc dalszego rozwoju szkoły, po przeanalizowaniu możliwości i potencjału placówki - nauczyciele posiadający niezbędne kwalifikacje, mała liczebność oddziałów, w roku szkolnym 2014/15 wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami tworząc oddziały specjalne
i integracyjne. Obecnie do szkoły uczęszcza 16 uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego. 15 nauczycieli posiada pełne kwalifikacje do pracy
z dziećmi w charakterze nauczycieli wspomagających, bądź specjalistów prowadzących  zajęcia rewalidacyjne. Sma również ukończyłam studia podyplomowe  dające kwalifikacje do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rodzice podkreślają, że nasza szkoła dała ich dzieciom szansę na normalne dzieciństwo. To u nas znalazły empatycznych nauczycieli, terapeutów i wielu specjalistów, którzy każdego dnia dbają o ich wszechstronny rozwój.
Dzięki cechom, które posiadam czyli kreatywności, otwartości na drugiego człowieka, ale także umiejętności pracy w zespole, umiejętności zarządzania i inspirowania ludzi do podejmowania działań mogłam stawiać sobie ambitne cele, które sukcesywnie realizowałam razem z  ambitnym zespołem nauczycieli. 
Zgłaszając swoja kandydaturę na stanowisko dyrektora Szkoły nr 11 w Zawierciu na II kadencję, chciałabym kontynuować kierunek rozpoczętych zmian oraz wykorzystać nabyte wcześniej doświadczenia. Jestem osobą twórczą, odpowiedzialną i pełną pomysłów. Wiele przedsięwzięć, które zostały do tej pory zrealizowane przyniosły wymierne, pozytywne efekty i zawsze były podejmowane z uwagi na Dobro Dziecka, iż praca moja jako dyrektora była wysoko oceniana przez władze naszego miasta /nagroda Prezydenta Miasta Zawiercie w latach  2013-2015.
W powyższym świetle, moją decyzję o przystąpieniu do konkursu na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 11 w Zawierciu  uważam za w pełni zasadną.
Niniejszym zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 11 w Zawierciu.

2. Charakterystyka szkoły.
„Szkoła przyjazna dziecku i rodzinie”
Szkoła Podstawowa nr 11 w Zawierciu funkcjonuje od września 1964 roku na obrzeżach miasta  Zawiercie w dzielnicy Marciszów. To niewielka, lokalna szkoła kojarzona z tym, co w tego typu placówce najlepsze - ciepłem i rodzinną atmosferą Już samo usytuowanie budynku, z dala od ruchliwej ulicy, w otoczeniu lasu
i łąk, gdzie na co dzień uczniowie uczestniczą w ”żywej lekcji” przyrody daje poczucie bezpieczeństwa. Podchodzące w pobliże szkoły sarny, jelenie, zające, bażanty, kuropatwy, to nie lada atrakcja dla współczesnych dzieci. 
Dumą naszej szkoły są  3 oddziały przedszkolne, w których opieka otoczonych jest 62 wychowanków. W 8 oddziałach szkoły podstawowej  uczy się 133 uczniów. Szkoła posiada 8 klas lekcyjnych,wyposażonych w profesjonalny sprzet multimedialny. Teren szkoły jest monitorowany. Obecnie w szkole zatrudnionych jest 39 nauczycieli, w tym 14 dyplomowanych, 7 mianowanych, 13 kontraktowych i 5 stażystów. Funkcje kierownicze
w szkole sprawuje dyrektor i kierownik świetlicy. 
Na chwilę obecną, największym problemem z którym się borykamy są zbyt małe szatanie.
Placówka cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku. Z tego powodu mamy dużą grupę chętnych uczniów i wychowanków spoza rejonu szkoły, którzy są przyjmowani
w miarę możliwości. 

3. Analiza mocnych i słabych stron.
Koncepcję funkcjonowania i rozwoju stworzyłam w oparciu o analizę mocnych i słabych stron szkoły oraz poszukując odpowiedzi na poniższe pytania kluczowe.


Czego więcej?

Co zaczniemy robić?

Co będziemy kontynuować?

Czego mniej?

Co przestaniemy robić?CZEGO WIĘCEJ?

 • Innowacyjnych rozwiązań i metod pracy z uczniem. 

 • Wspierania uczniów zdolnych i utalentowanych oraz promocji ich osiągnięć. 

 •  Motywowania uczniów do pracy poprzez zwracanie uwagi na ich mocne strony. 

 •  Promowania zdrowego stylu życia –  aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. 

 •  Poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole. 

 •  Wychowawczo-profilaktycznej pracy z dziećmi służącej kształtowaniui rozwijaniu takich postaw i umiejętności, które pomagałyby imw podejmowaniu właściwych decyzji w konfrontacji

  z zagrożeniem.

 •  Przedsięwzięć organizowanych wspólnie z Rodzicami..

 •  Współpracy nauczycieli i umiejętności pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów

  i rozwiązywania problemów.


CO ZACZNIEMY ROBIĆ?

 • Określenie kierunku zmiany – szkoła jako środowisko uczenia się (stworzenie warunków uczniom do poznawania i poszukiwania, dokonanie edukacyjnego). 

 •  „PRZEWROTU KOPERNIKOWSKIEGO–WSTRZYMAĆ NAUCZYCIELI, RUSZYĆ UCZNIÓW).

 •  Wdrożyć ideę „Budzącej się szkoły” - NACOBEZU, ocenianie kształtujące.

 •  Modyfikowanie sposobów kształcenia i poszukiwanie nowych – łączenie potencjału intelektualnego ucznia, jego motywacji i zdolności z nowoczesnymi technologiami. 

 •  Holistyczne podejście do ucznia – dziecko jako CUD (ciało, umysł, duch)– rozwijanie równocześnie każdej sfery życia dzieci. 

 •  Kształtowanie kompetencji miękkich dotyczących cech psychofizycznych i umiejętności społecznych uczniów (kreatywność, motywacja, umiejętność prowadzenia dialogu).

 •  Prowadzenie zajęć metodą projektu.

 •  Wprowadzenie dziennika elektronicznego w celu lepszego przepływu informacji na wszystkich płaszczyznach nauczyciel - rodzic, nauczyciel - dyrektor, rodzic – dyrektor. 

 •  Aktywizować uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych.

 •  Wdrażać projekty unijne i międzynarodowe.

 •  Nawiązanie współpracy z liceami, szkołami zawodowymi – branżowymi, technikami, w celu lepszej preorientacji zawodowej uczniów.

CO BĘDZIEMY KONTYNUOWAĆ?

 • Dbałość o cyfryzację i informatyzację szkoły oraz wyposażenie szkolnych pracowni

  w nowoczesne pomoce naukowe.

 •  Troskę o uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 •  Organizowanie różnych form zajęć edukacyjnych i profilaktycznych dla rodziców /Grupa wsparcia dla rodziców/.

 •  Motywowanie rodziców do uczestnictwa w w/w zajęciach oraz w comiesięcznych konsultacjach z nauczycielami. 

 •  Uczestnictwo uczniów w dostosowanych dla nich zajęciach dotyczących profilaktyki uzależnień.

 •  Współpracę i współdziałanie z rodzicami.

 •  Utrzymywanie  wysokich wyników nauczania. 

 •  Udział w konkursach i zawodach. 

 •  Pielęgnowanie dobrego wizerunku szkoły we wszystkich obszarach jej działalności. 

 •  Troskę o rozwój bazy materialnej szkoły oraz wzbogacanie wyposażenia szkoły, szczególnie

  o wyposażenie dydaktyczne.

 •  Przerwy na świeżym powietrzu.

 •  Aktywne przerwy.

CZEGO MNIEJ?

 • Nieskutecznych metod nauczania opartych wyłącznie na podawaniu informacji. 

 •  Niewielkiej aktywności rodziców w inicjowaniu działań na rzecz szkoły oraz uczestnictwie

  w zaproponowanych przez szkołę przedsięwzięciach.

 •  Niejednoznacznych zasad, reguł i procedur funkcjonowania szkoły.

 

CO PRZESTANIEMY ROBIĆ?
Odpowiedzi na to pytanie poszukiwałam w sferze funkcjonowania zespołu nauczycieli kobiet  zatrudnionych w szkole.  Zauważalny staje się niekiedy problemem zaburzonej komunikacja między nauczycielami spowodowanej nadmiernymi emocjami i brakiem asertywności. Chcąc rozwiązać ten problem zaproponuję nauczycielom zajęcia relaksacyjne i spotkania terapeutyczne.

 • Dobra opinia o szkole w środowisku lokalnym.

 • Poczucie tożsamości i wspólnoty - maskotka szkolna wymyślona przez dzieci przekazywana klasie I podczas ślubowania.

 •  Wysokie wyniki nauczania.

 •  Wysoki standard wyposażenia szkoły w nowoczesne pomoce naukowei multimedia.

 •  Oddziały przedszkolne.

 •  Profesjonalna sala do terapii integracji sensorycznej

 •  Postawa zaangażowania uczniów w życie szkoły – udział w licznych konkursach i zawodach.

 •  Liczne osiągnięcia uczniów:

  • Turniej wiedzy pożarniczej  II miejsce w powiecie.

  • Narciarstwo biegowe II miejsce dziewcząt i chłopców.

  • Biegi łyżwiarskie- Ii miejsce dziewczęta powiat.

  • Bieg na orientację- II miejsce województwo.

  • Turniej badmintona- I miejsce w Jurajskiej Lidze Badmintona.

  • 5 laureatów w  konkursie leksykalnym z j. angielskiego Memory Master.

  • 5 laureatów w ogólnopolskiej olimpiadzie Olimpus.

 •  Wykształceni, zaangażowani i twórczy nauczyciele, chętni do dalszego rozwoju, zdobywający kolejne stopnie awansu zawodowego.

  W latach 2013-2018 trzynastu  nauczycieli zdobyło dodatkowe kwalifikacje.

 • Nauczyciele posiadający kwalifikacje do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 •  Koła, przedmiotowe:

  • Język polski w tym koło ortograficzne.

  • Matematyczne.

  • Informatyczne.

  • Język angielski.

 •  Koła rozwijające zainteresowania:

  • Koło plastyczne i plastyczno- techniczne.

  • Koło eksperymentalne.

  • Koło informatyczne- programowanie, robotyka.

  • Przyrodnicze (ogródek ekologiczny z ziołami i warzywami na użytek kuchni szkolnej).

  • Szachowe.

  • Ekologiczne- zbiórka surowców wtórnych z corocznymi sukcesami.

 •  Zajęcia popołudniowe.

  • Grupa taneczna- Cherleaderki młodsze.

  • Grupa taneczna- Cherleaderki starsze „ Alunastki”.

  • Gromada  zuchowa” Ufoludki”.

  • Młodzieżowa drużyna pożarnicza Sp11 przy OSP Marciszów.

  • Biblioterapia.

  • Kinezjologia edukacyjna.

  • Język migowy.

 •  Udział w akcjach i kampaniach o zasięgu  miejskim, powiatowym i krajowym (charytatywnych, proekologicznych, sportowych, kulturalnych i innych

  • Zbiórka makulatury i baterii.

  • Młody Obywatel 2016/2017-  projekt ścieżki w parku zaproszenie do W-wy na ogólnopolską prezentację projektów młodzieżowych.

  • Młodzi w akcji 2017/2018 - projekt zagospodarowania terenu byłego zbiornika wodnego przy ul H. Sienkiewicza  zaproszenie  do W-wy na ogólnopolską prezentację projektów młodzieżowych.

  • Podwórko Nivea.

  • Nie bądź niedźwiedź, nie przesypiaj zimy- aktywizacja dzieci w okresie zimowym.

  • Śniadanie daje moc.

  • Familiada – Postaw na rodzinę.

  • Szkoła na widelcu.

 • Udział w programach i projektach edukacyjnych

  • Trzyma formę.

  • Zachowaj trzeźwy umysł.

  • Stop zwolnieniom z WF- u .

  • WF  z klasą.

  • Pan Sprzątalski -  program ekologiczny dla klas młodszych.

 •  Dobra współpraca z rodzicami :

  • na co dzień,

  • przy okazji organizacji imprez szkolnych. Jasełka. Piknik rodzinny, Prażonki integracyjne.

 •   Współpraca z :

  • OSP Marciszów.

  • Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Zawierciu.

  • MOK Zawiercie.

  • MOPS Zawiercie.

  • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zawierciu.

  • „Aluron” Zawiercie.

  • Zawierciańskie szkoły i przedszkola.

  • Federacja Speed  baall.

  • SANEPiD

 •  Innowacje  pedagogiczne:

  • W świecie ortograficznych pułapek- klasy 4-6.

  • W królestwie króla ortografia klasa „0” 

  • I Ty możesz być bystrzakiem- matematyka dla każdego kl. I i II

  • Szkolne Biuro Podróży. Kl.4-6

  • Coolturalni na start.

  • Programowanie przez zabawę.

 •  Autorskie programy:

  • „Przez współpracę stajemy się lepsi”

  • „Żyj w zgodzie z innymi”

  • Profilaktyczno-sportowy „ Żyj mądrze zdrowo i sportowo”

  • „Ja Ty i My”

  • „Żyj zdrowo na sportowo”

MIEJSCE ROZWOJU

 • Wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie aktywnych metod nauczania.

 • Wsparcie i promowanie uczniów zdolnych.

 •  Zwiększenie dostępu do pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów na terenie szkoły.

 •  Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i upowszechnianie ich stosowania na lekcjach.

 •  Polepszenie komunikacji i doskonalenie przepływu informacji na linii: nauczyciel – nauczyciel, dyrektor – nauczyciel, nauczyciel – rodzic.

 •  Przekształcenie żywiołowego i okazjonalnego podejmowania wyzwań przez nauczycieli w podejście systemowe i planowe. Wdrożenie Programu Kompleksowego Wspomagania Szkoły: 

  • I etap diagnoza obszarów wymagających poprawy odbył się marcu.

  • II etap planowanie rozwoju w wybranym obszarze zaplanowane na sierpień doskonalenie i rozwój umiejętności zawodowych, wdrażanie zmian, ewaluację podjętych działań, wnioskowanie

 Poprawa funkcjonowania placówki w zakresie terminowości realizacji powierzonych zadań przez wszystkich pracowników.

4. Misja szkoły.
Jesteśmy szkołą otwartą i bezpieczną. Uczniami szkoły są dzieci z najbliższego środowiska.
W ramach integracji jesteśmy otwarci na potrzeby uczniów spoza rejonu. Tworzymy przyjazną szkołę, w której każdy realizuje się na miarę własnych potrzeb i możliwości. Swoje działania opieramy na takich wartościach jak: uczciwość, mądrość, odpowiedzialność, współdziałanie i skuteczność.
Głównym zadaniem naszej szkoły jest wspieranie rozwoju osobowego każdego ucznia, poprzez rzetelne i wszechstronne przekazywanie wiedzy potrzebnej w życiu, kształtowanie umiejętności samodzielnego poruszania się we współczesnym świecie, zastosowanie w sposób twórczy zdobytej w szkole wiedzy oraz wychowanie nastawione przede wszystkim  na uwrażliwienie na dobro, prawdę i piękno.
Charakteryzuje nas otwartość na propozycje uczniów, nauczycieli i rodziców oraz szczerość we wzajemnych kontaktach. Dążymy do tego, aby autentyczna tożsamość celów dyrektora, nauczycieli, uczniów i rodziców, stwarzała podstawę wszelkich podejmowanych przez nas działań. Nasze współdziałanie ma sprzyjać skutecznemu zaspakajaniu potrzeb uczniów i jak najlepszemu przygotowaniu ich do życia. Nasz zespół wyróżnia atmosfera twórczej współpracy, otwarcia na nowe doświadczenia oraz dobrze przygotowana kadra pedagogiczna.

5. Wizja  szkoły.
Wizją naszej szkoły jest harmonijne współdziałanie wszystkich organów szkoły i środowiska, zmierzające do zapewnienia uczniom warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w dynamicznie rozwijającym się świecie. 
Szkołę Podstawową nr 11 widzę jako miejsce bezpieczne, sprzyjające dziecku. Społeczność szkolna ma być nie tylko instytucją, ale także wspólnotą nauczycieli, uczniów, rodziców
i pracowników. 
Skutecznie i sprawnie zarządzana Szkoła stanie się placówką wiodącą w środowisku. 
Absolwenci naszej Szkoły z sukcesem będą kontynuowali naukę w szkołach ponadpodstawowych. Dobrze przygotowani do życia w społeczeństwie będą wyróżniali się kulturą bycia,  przestrzeganiem zasad moralnych,  poszanowaniem tradycji.
Nowoczesna baza i wysoko wykwalifikowana kadra zapewni edukację na najwyższym poziomie. 
Zagospodarowany i przystosowany do potrzeb dzieci teren wokół Szkoły stanie się zapleczem do rozwijania zainteresowań aktywnością ruchową, której tak bardzo brakuje dzieciom
w świecie informatycznym. 
Świetlica szkolna zapewni opiekę wszystkim  chętnym dzieciom.
Rodzice, Nauczyciele i Środowisko będą tworzyli wspólny, spójny front wychowawczy.

6. Model absolwenta.
Wszystkie działania wychowawcze podejmowane w naszej Szkole zmierzają do ukształtowania absolwenta, który będzie:

 • Dbał o własny rozwój, odznaczał się poczuciem własnej godności, opanowaniem, skromnością, odwagą, odpowiedzialnością i wytrwałością.

 • Dostrzegał problemy drugiego człowieka, chętnie pomagał innym, cenił prawdę, dotrzymywał danego słowa.

 • Odznaczał się wysoką kulturą osobistą. 

 • Umiał współżyć w grupie. 

 • Umiał wyrażać własne zdanie i słuchać innych. 

 • Cenił i szanował własną pracę i pracę innych, samodzielnie dążył do wykonania powierzonych zadań, dbał o warsztat pracy. 

 •  Z dumą i szacunkiem odnosił się do polskiej historii, tradycji i kultury.

 •  Szanował historię i tradycję Szkoły.

 • Dbał o piękno i czystość języka ojczystego.

 •  Szanował ludzi o odmiennych poglądach, innych ras, narodowości i wyznań.

 •  Kochał i chronił przyrodę.

 •  Miał ukształtowany nawyk korzystania z dóbr kultury.

 •  Znał i stosował przepisy ruchu drogowego, bezpiecznie korzystał z środków transportu.

 •  Umiał zachować się w sytuacjach zagrożenia. Znał zasady udzielania pierwszej pomocy.

 •  Cenił życie i zdrowie swoje i innych, dbał o prawidłowy rozwój swojego organizmu, uprawiał sport. Będzie przekonany o szkodliwości nałogów dla zdrowia fizycznego, psychiki oraz kontaktów społecznych.

7. Plan rozwoju szkoły oparty na celach strategicznych.
 NAJWAŻNIEJSZE CELE STRATEGICZNE

 1 . Poprawa jakości pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły.

LP.

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

EFEKTY

1.

Doskonalenie form

i metod pracy

z uczniami w celu umożliwienia

osiągnięcia

sukcesu każdemu dziecku.

 • Stosowanie urozmaiconych, aktywizujących i atrakcyjnych form i metod pracy,

  z elementami pedagogiki zabawy.

 • Wykorzystanie komputera na lekcjach z różnych przedmiotów.

 • Upowszechnienie metody projektu.

 • Współpraca przy wyborze programów nauczania i podręczników szkolnych.

 • Planowanie wyjść i wycieczek wspierających realizację treści programowych zwłaszcza w ramach preorientacji zawodowej.

 • Stosowanie w szkole oceniania kształtującego, przygotowującego uczniów do uczenia się przez całe życie.

Wysokie wyniki sprawdzianów diagnozujących wiedzę i umiejętności uczniów.

2.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów.

 • Organizacja zajęć o charakterze wyrównawczym, korekcyjno-kompensacyjnym, rewalidacyjnym, logopedycznym.

 • Doposażenie szkoły w specjalistyczny sprzęt do terapii specjalistycznych.

 • Ukierunkowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na podniesienie kompetencji w zakresie edukacji i rewalidacji dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem, cukrzycą rozwojową, niedosłuchem centralnym i innymi .zaburzeniami rozwoju

 • Opracowywanie materiałów informacyjnych dla rodziców na temat symptomów dysfunkcji rozwojowych dziecka oraz możliwych form pomocy.

Wyrównywanie zdiagnozowanych
dysfunkcji rozwojowych.
Wzmocnienie atrakcyjności
i podniesienie jakości oferty
edukacyjnej szkoły.
Podnoszenie kompetencji
kluczowych uczniów

3.

Wykorzystywanie wyników sprawdzianów

i egzaminów

w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.

 • Wnikliwa analiza osiągnięć uczniów podczas egzaminu kl. VIII.

 • Formułowanie wniosków do dalszej pracy, opracowanie programów naprawczych

  w obszarach, w których uczniowie odnieśli najsłabsze wyniki.

 • Stosowanie urozmaiconych, aktywizujących i atrakcyjnych form i metod pracy,

  z elementami pedagogiki zabawy.

 • Kształcenia od klasy I umiejętności kluczowych badanych w czasie egzaminu.

Poprawa efektów kształcenia.

4.

Wspieranie zainteresowań

i uzdolnień uczniów.

 • Powołanie  zespołu wspierania uzdolnień i zainteresowań.

 • Realizacja bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnie z oczekiwaniami rodziców

  i uczniów.

 • Zapewnienie uczniom możliwości udziału w różnorodnych konkursach.

 • Udział nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego zgodnie z perspektywicznym planem rozwoju szkoły – wspieranie uzdolnień i  zainteresowań, płynna komunikacja – uczeń -  nauczyciel -  rodzic.

 

5.

Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

 • Analiza wyników klasyfikacji i promocji oraz wyników sprawdzianu w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

 • Zapewnienie wszystkim uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych odpowiedniego wsparcia – organizacja zajęć pozalekcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć wspierających uczniów z trudnościami edukacyjnymi.

 • Podniesienie efektywności procesu nauczania i uczenia się w zakresie umiejętności praktycznych – wykorzystanie metod aktywizujących, wycieczek dydaktycznych.

 • Praca z uczniem wykazującym szczególne zainteresowania przedmiotem.

Poprawa efektów kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

6.

Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie informatyzacji procesu edukacyjnego – zastosowanie technologii informacyjnej

i komunikacyjnej.

 • Wykorzystanie pracowni komputerowej do organizacji różnorodnych zajęć dla społeczności szkolnej:

  • zajęcia dla uczniów podczas ferii rozwijające umiejętności i zainteresowania uczniów,

  • zajęcia w ramach kółek zainteresowań,

  • warsztaty dla nauczycieli, doskonalące umiejętności wykorzystania komputera
   i Internetu w pracy pedagogicznej,

  • rady pedagogiczne z wykorzystaniem komputerów – analiza, dokumentowanie pracy szkoły,

  • spotkania z rodzicami.

Wzrost kompetencji informatycznych i komunikacyjnych.
2. Wzbogacenie oferty szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

LP.

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

FEKT

1.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dla  uczniów.

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,  logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne dzieci z trudnościami w nauce.

 • Nauka dodatkowych języków obcych.

 • Działalność  świetlicy  szkolnej.

Zapobieganie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu szkolnictwa oraz podnoszenie kompetencji kluczowych.

2.

Rozwijanie demokracji

i samorządności

w szkole.

 • Wspomaganie działań samorządowych na wszystkich poziomach – klasowym, ogólnoszkolnym.

 • Realizowanie corocznych, tradycyjnych działań, które mają różnorodne walory wychowawcze - integrujące, tworzące poczucie wspólnoty, wychowujące do współpracy przez współpracę.

 • Działalność samorządowa (organizacja „dni specjalnych” jak np. powitanie wiosny Dnia Świadomości o Autyźmie, organizacja wycieczek klasowych, uroczystości szkolnych, akcji charytatywnych, działania na rzecz środowiska, „drzwi otwarte”).

Zwiększenie aktywności społecznej uczniów w szkole.

3.

Edukacja regionalna, europejska.

 • Organizacja i aktywny udział w imprezach o charakterze rocznicowym i patriotycznym.

 • Organizacja imprez ogólnoszkolnych, akcentujących tożsamość europejską Polaków w oparciu o budowanie poczucia własnej godności i dumy z tradycji regionalnych i ojczystych.

 • Poszukiwanie partnerów, realizacja projektów.

 • Udział w międzynarodowych konkursach, projektach, przedsięwzięciach.

 

3. Wzmacnianie pozycji szkoły w środowisku lokalnym.

LP.

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

EFEKT

1.

Kultywowanie lokalnych tradycji, koncepcji

„małej i wielkiej ojczyzny”.

 • Opracowanie, w porozumieniu z rodzicami, harmonogramu działań wychowawczych uwzględniających tradycje szkoły.

 • Analiza tematyki regionalnej na lekcjach wychowawczych i poszczególnych przedmiotach.

 • Konkursy o tematyce regionalnej.

Uczniowie szanują polską historię, symbole i święta narodowe, kultywują tradycje i obyczaje narodowe.

2.

Otwarcie szkoły na środowisko lokalne.

 • Organizowanie imprez kulturalnych dla środowiska (Wiosenne,  jesienne spotkanie z literaturą, Festyn Rodzinny, Prażonki integracyjne. Udział w miejskich imprezach kulturalnychi sportowych. Udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie. Imprezy szkolne z udziałem rodziców. Pozyskiwanie nowych sojuszników szkoły wspierających jej działalność.

Pozytywny obraz w środowisku.

3.

Promocja szkoły.

 • Kontakty z mediami.

 • Strona internetowa.

 • Gazetka szkolna.

Wzmocnienie pozycji zespołu w środowisku.
4. Systematyczna poprawa bazy szkoły.

LP.

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

EFEKT

1.

Poprawa bazy szkoły.

 • Wyposażenie każdej sali lekcyjnej w brakujący sprzęt audio- video.

 • Doposażenie pracowni przedmiotowych.

 • Zakup nowych programów komputerowych.

 • Stopniowa wymiana i modernizacja stanowisk komputerowych i Internetu.

 • Wykonanie potrzebnych modernizacji remontów pomieszczeń.

 • Rozbudowa budynku - szatnie dla uczniów.

 • Remont toilet.

Pozyskanie środków z funduszy  unijnych w ramach działania 1.1.4.

Poziom wyposażenia szkoły jest porównywalny z poziomem innych placówek.
5. Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i środowisku lokalnym.

.LP.

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

EFEKT

1.

Poprawa bezpieczeństwa.

 • Realizacja programu poprawy bezpieczeństwa, promującego kulturę na co dzień oraz zapobiegającego przemocy i agresji – „Bezpieczna Szkoła ”.

 • Stałe diagnozowanie problemów i trudności -  ścisła współpraca wszystkich podmiotów ze sobą, rodziną ucznia, specjalistami spoza szkoły.

 • Wczesne reagowanie.

 • Edukacja społeczno– prawna uczniów, nauczycieli i rodziców.

 • Prowadzenie zajęć i przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową.

 • Modernizacja monitoringu wewnątrz budynku.

 • Wykonanie dalszej części ogrodzenia.

Zmniejszenie wypadkowości
w szkole

2.

Promocja zdrowego stylu życia.

 • Rozszerzenie zakresu wykorzystania wycieczek szkolnych oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych w wychowaniu patriotycznym, kształtowaniu aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego.

 • Realizacja przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie działań szkoły w zakresie sportu i turystyki: wspólne wyjazdy klas na wycieczki szkolne, zielone szkoły, obozy naukowe.

 • Kontynuacja programów „ Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”.

Nawyki zdrowego stylu życia.

3.

Kształtowanie kultury osobistej uczniów.

 • Udział w kampanii „Szkoła bez przemocy”.

 • Utrwalanie pozytywnego wizerunku szkoływ środowisku – promocja działań zgodnie
  z hasłem: „Szkoła przyjazna dziecku i rodzinie”. Udział uczniów w akcjach charytatywnych, projektach wychowawczych i pracach na rzecz społeczności szkolnej.

Ograniczenie agresji.
6. Działalność menedżerska – pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na bieżące potrzeby szkoły.

LP.

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

EFEKT

1.

Organizowanie działalności gospodarczej szkoły.

 • Dzierżawa pomieszczeń szkolnych.

 • Pozyskiwanie rodziców do prac użytecznych na rzecz szkoły.

 • Organizowanie festynów szkolnych.

 • Pozyskiwanie sponsorów.

 • Przekazywanie na rzecz szkoły środków
  z dobrowolnych składek funduszu Rady Rodziców.

Uzyskanie dodatkowych środków finansowych na rzecz szkoły. Pozyskanie przyjaciół szkoły.

2.

Poprawa przepływu informacji, dbałość o bezpieczeństwo danych osobowych.

 • Wprowadzenie dziennika elektronicznego w celu lepszej komunikacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami.

 • Wypracowanie optymalnych sposobów i form komunikacji pomiędzy nauczycielami (założenie jednolitych kont e-mailowych).

 • Wdrażanie do pracy w chmurze (zespołowe, jednoczesne tworzenie edytowanie i redagowanie dokumentów).

 • Przeprowadzenie szkolenia w celu prawidłowego przetwarzania danych, kodowania nośników
  i wiadomości – stosowanie polityki RODO.

Szybszy, bezpieczny przepływ informacji.

3.

Udoskonalenie administracyjnej działalności placówki

 •  Rozwój kompetencji kadry kierowniczej
  i administracyjnej  poprzez udział w szkoleniach aktualizujących posiadaną wiedzę.

 • Doskonalenie umiejętności obsługi wdrożonych systemów informatycznych wspierający zarządzanie placówką.

 • Doskonalenie jakości przygotowywania i prowadzenia dokumentacji administracyjno-finansowej szkoły.

 • Racjonalne dysponowanie środkami określonymi w rocznym planie finansowym szkoły ze szczególnym uwzględnieniem starań o pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć i projektów edukacyjnych wzbogacających ofertę szkoły.

Właściwa
i skuteczna polityka finansowa
i działalność administracyjno- księgowa. Zminimalizowanie biurokracji.

8. Ewaluacja
Podjęte działania będą podlegać diagnozowaniu i monitoringowi.

Pytania kluczowe: 

 • Czy program rozwoju działa dobrze?

 • Gdzie pojawiają się trudności?

 •  Jak poprawić elementy, które zawodzą?

 •  Czy tempo i korelacja działań są prawidłowe?

 •  Jakie zmiany wprowadzać w naszych działaniach?


PODSUMOWANIE
Nie chodzi mi o to by trwać na stanowisku, lecz stwarzać dzieciom, rodzicom, nauczycielom i samej sobie możliwość ciągłego rozwoju.