szkola

Szkoła

Każde dziecko robi COŚ dobrze,
w każdym dziecku jest COŚ dobrego.
Trzeba tylko to COŚ odkryć i rozwijać

kadra

Kadra pedagogiczna

mgr Koziorowska Dorota

Dyrektor szkoły  

mgr Bednarz Karolina

Nauczyciel wspomagający 

mgr Bordon Jolanta

Religia, Biblioteka 

mgr Borówka Edyta

Język polski, Wychowawca klasy VII

mgr Ewa Formowicz

Biologia, Geografia, Wychowawca świetlicy

mgr Marzena Grzesiak

Język angielski, Wychowawca świetlicy

mgr Cierpiński Radosław

Historia, Geografia

Cyran Danuta

Wychowawca świetlicy 

mgr Filipczyk Dorota

Nauczanie zintegrowane, wychowawca świetlicy

mgr Bożena Karcz

Wychowanie przedszkolne

mgr Figiel Anna

Nauczyciel wspomagający

mgr Gała Marzena

Przyroda 

Duda Olga

Nauczanie zintegrowane

Mrozek Magdalena

Nauczyciel wspomagający

mgr Kulisa-Nawrotek Edyta

Język angielski, Wychowawca klasy VIII

mgr Mikoda Eliza

Wychowanie fizyczne, Zajęcia techniczna, Wicedyrektor (społeczny), Wychowawca klasy VI

mgr Miszczyk Katarzyna

Pedagog, Logopeda

mgr Pardyla-Wójcik Marta

Biblioteka, Język polski

mgr Rogielska Izabela

Kierownik świetlicy, Wychowawca świetlicy

mgr Kalecińska Beata

Język niemiecki 

mgr Szmal Marzena

Wychowanie przedszkolne 

mgr Świtała Aleksandra

Nauczanie zintegrowane

mgr Wojdas Agnieszka

Nauczyciel wspomagający

mgr Wołek Anna

Nauczanie zintegrowane, Wychowawca klasy I

mgr Zblewska Anna

Nauczanie zintegrowane, Wychowawca klasy II

mgr Zembalska Kinga

Wychowanie przedszkolne 

mgr Florczyk Grzegorz

WOS 

mgr Zjawiona Dominika

Matematyka, Wychowawca klasy V

mgr Bakalarczyk Anna

Informatyka, Wychowawca świetlicy

mgr Owcarz Łukasz

Muzyka

mgr Lech Ewelina

Chemia

mgr Niedzielski Michał

Wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Koclęga Małgorzata

Plastyka

mgr Miłoch Anna

Wychowanie przedszkolne, Wychowawca klasy „0”

mgr Joanna Mrozińska

Język angielski, Wychowawca klasy IV

mgr Jaworska-Kosiorek Martyna

Nauczyciel wspomagający

mgr Pniak Monika

Wychowanie przedszkolne

mgr Remieszko Małgorzata

Fizyka

mgr Anna Szerenos

Asystent nauczyciela

mgr Krupczak Jolanta

Język polski

 

 

z-kart-historii

Z kart historii

W roku 1958 z inicjatywy kierownika szkoły Czesława Karolczyka powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Pierwotnie mieściła się ona w drewnianym budynku, całkowicie niedostosowanym do prowadzenia zajęć. Pierwsze prace przy budowie budynku szkolnego rozpoczęto 31 VIII 1960 roku i trwały do sierpnia roku 1964. W dniu 1 IX 1964 roku dokonano podpisania Aktu Erekcyjnego i oddano nowy budynek do użytku. Stanowisko kierownika nowego obiektu powierzono sprawującemu tę funkcję dotychczas panu Czesławowi Karolczykowi.

W roku 1972 następuje kolejna zmiana.Nowym dyrektorem szkoły zostaje Edward Morawiec, który pełni tą funkcję do roku 1983. W tymże roku stanowisko dyrektora szkoły powierzone zostaje mgr Ryszardowi Grabowskiemu. W latach 1999-2000, dzięki staraniom władz oświatowych naszego miasta następuje modernizacja budynku szkoły. Z funduszu gminy zostaje wymieniona stolarka okienna frontowej strony budynku, zmodernizowana kotłownia; z węglowej na gazowo – olejową oraz wyremontowana ubikacja uczniowska.

W roku 2002 ogłoszony zostaje konkurs na stanowisko dyrektora. W wyniku jego rozstrzygnięcia funkcję tą obejmuje mgr Marek Koziorowski. W listopadzie 2002 roku, ze środków własnych i pozyskanych od sponsorów, po wcześniejszym generalnym jej remoncie powstaje w naszej szkole klasopracownia informatyczna. Niebagatelny wkład w jej powstanie, mają rodzice dzieci uczęszczających do szkoły, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach remontowych i adaptacyjnych, wcześniejszej, niewykorzystywanej czytelni. Przeprowadzono modernizację klasopracowni technicznej, której stan nie pozwalał na prowadzenie w niej zajęć oraz remont ubikacji uczniowskiej, na który to cel pozyskano sponsora. Nastąpiła wymiana stolarki okiennej, malowanie korytarzy, następnie sali gimnastycznej, cyklinowanie parkietu. Cały czas coś się dzieje…

Rok 2013 przyniósł kolejną zmianę na stanowisku dyrektora szkoły. W wyniku konkursu stanowisko to obejmuje mgr Dorota Koziorowska.

 

A tak nasza szkoła wyglądała kiedyś …..

A tak wygląda dzisiaj …..

swietlica-szkolna

Świetlica szkolna

W naszej świetlicy szkolnej dzieje się! 🙂

Głównym celem zajęć świetlicowych jest opieka i zagospodarowanie wolnego czasu ucznia przebywającego na świetlicy.

Nasi wychowawcy cele te realizują poprzez:

prowadzenie pracy dydaktycznej mającej na celu podniesienie wyników edukacyjnych uczniów (odrabianie zadań domowych, przygotowywanie się do lekcji, pomoc uczniom słabszym, rozwijanie zainteresowań);
prowadzenie zajęć ruchowych mających na celu podniesienie sprawności ruchowej uczniów;
-prowadzenie zajęć rekreacyjnych i relaksacyjnych w celu odpoczynku po wysiłku intelektualnym oraz wyciszenia negatywnej energii;
-prowadzenie zajęć plastycznych i technicznych mających na celu rozwijanie sprawności manualnej, zdolności i skrywanych talentów;

-współpracę z nauczycielami, wychowawcami klas i rodzicami w celu dostosowania zajęć do potrzeb wychowanków.

Zapraszamy  do Galerii!

 

 

pedagog-szkolny

Pedagog szkolny

PEDAGOG ( fr. pédagogue, z łac. paedagogus, z gr. paidagogós od pais, paidós czyli dziecko + agein – prowdzić) czyli od czasów ateńskich pedagog to opiekun, przewodnik dziecka, który miał zapewniać mu bezpieczeństwo w czasie innym niż nauka.

Pedagoga można nazwać wychowującym nauczycielem w przeciwieństwie do nauczyciela dydaktyka. Jest to osoba, której priorytetowym zadaniem jest szeroko rozumiane wychowanie, jednym ze środków do osiągnięcia wspomnianego celu jest nauczanie odwołujące się do wiedzy z różnych powiązanych ze sobą dziedzin.

Pedagog to osoba najczęściej pracująca w szkole, gdzie podstawowym celem jego pracy jest organizowanie pomocy i opieki pedagogicznej i psychologicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz dbanie o prawidłowy rozwój psychiczny uczniów.

Nazywam się Katarzyna Miszczyk i jestem pedagogiem szkolnym. Ukończyłam studia magisterskie z zakresu Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej, a także studia podyplomowe z zakresu Logopedii i Oligofrenopedagogiki.

Moim głównym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w ich drodze ku dorosłości. Staram się być przyjacielem i przewodnikiem, nie urzędnikiem. Rozmawiam i szukam rozwiązań zamiast pouczać i moralizować.

Moim zadaniem jest także wspieranie rodziców trudzie wychowania, ale także służenie radą nauczycielom. Wypełniam zadania zawarte w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, czyli m.in.:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Prowadzę także zajęcia specjalistyczne o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym oraz terapię logopedyczną.

Drogi Uczniu! Drogi Rodzicu!

Jeśli potrzebujesz wsparcia,

jeśli szukasz rozwiązania swoich problemów i ich nie znajdujesz,

jeśli trudno porozumieć Ci się z pozostałymi członkami rodziny,

jeśli po prostu masz potrzebę z kimś porozmawiać.

Zapraszam codziennie.

projekty-kampanie

Projekty, kampanie

kola-zainteresowan

Koła zainteresowań

,,Warto spotykać w życiu ludzi z pasją. Pasją, która nie tylko inspiruje, ale również pomaga żyć, czyniąc to nasze życie o wiele ciekawszym doświadczeniem”.
Zbigniew Kiełb

W naszej szkole każdy znajdzie coś dla siebie.

Serdecznie zapraszamy na koła zainteresowań!!!

Koła zainteresowań w roku 2017/2018

kolo-biologiczna

Koło biologiczne

Koło biologiczne – nauczyciel prowadzący Ewa Formowicz.
Na zajęcia przychodzą uczniowie, którzy chcą poszerzyć swoje wiadomości z biologii. Mogą też poprawić testy i kartkówki lub nadrobić zaległości.
Ćwiczenia i doświadczenia pomagają uczniom w lepszym zrozumieniu funkcjonowania organizmów i otaczającego nas świata.

kolo-plastyczne-klasy-mlodsze

Koło plastyczne klasy młodsze

W naszej szkole w każdy poniedziałek o godzinie 12.40 – 13.25 odbywają się zajęcia plastyczne. Kółko dla klasy pierwszej i drugiej prowadzone jest przez panią Annę Figiel, a dla klas trzecich przez panią Annę Miłoch. Na kółkach plastycznych zmieniamy się w prawdziwych artystów. Pracujemy różnymi technikami, wykorzystując różnorodne materiały. Dzięki temu rozwijamy nasze umiejętności manualne, ćwiczymy motorykę dłoni, percepcję wzrokową. Ćwiczenia plastyczne wyciszają, uczą skupienia uwagi oraz cierpliwości. Zajęcia te są doskonała okazją do twórczej pracy w grupie, rozwijania dziecięcych talentów oraz budowania zainteresowania plastyką i sztuką.

 

jezyk-migowy

Język migowy

W każdy czwartek odbywa się kółko języka migowego . Zajęcia są dla wszystkich chętnych uczniów z klas I-III . W każdym tygodniu uczniowie poznają nowe słowa, zwroty , które pozwalają się komunikować w języku migowym. Na zajęciach jest dużo uśmiechu i zabawy.

Zapraszamy wszystkich chętnych;)

kolo-przyrodniczne

Koło przyrodniczne

Dla uczniów klas IV- VI lubiących przyrodę działa w naszej szkole koło przyrodnicze. Opiekunem jest pani Marzena Gała. Spotykamy się raz w tygodniu by rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę z tej dziedziny. Nasze zajęcia odbywają się w oparciu o program „Tajemnice przyrody”. Na zajęciach oglądamy ciekawe prezentacje chętnie przygotowywane przez uczniów, czytamy fragmenty książek przyrodniczych, dyskutujemy. Służymy także pomocą uczniom pragnącym nadrobić zaległości z przyrody. Na wiosnę nasze koło wyruszy w plener by obserwować otaczającą przyrodę gołym okiem.

kinezjologia-edukacyjna

Kinezjologia edukacyjna

Kinezjologia Edukacyjna wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrować prace ciała i umysłu. Ćwiczenia „Gimnastyki Mózgu” pobudzają określone części mózgu i mechanizmy integracji myśli i ruchu, dzięki czemu nowy sposób uczenia się bardziej naturalny, spontaniczny i szybszy. Jednocześnie sprzyja lepszemu zapamiętywaniu.

kolo-ekologiczne

Koło ekologiczne

Koło ekologiczne w  naszej szkole skupia w roku szkolnym 2016/2017  11 uczniów z klasy I. Zajęcia odbywają się we wtorki, średnio dwa razy w miesiącu. Opiekunem koła jest pani Dorota Filipczyk. Głównym celem jest kształtowanie aktywnych postaw proekologicznych poprzez dostarczenie uczniom stosownej wiedzy o tym, dlaczego i  jak należy dbać o środowisko i przyrodę. Koło od wielu już lat koordynuje zbiórkę surowców wtórnych (baterii i makulatury) w ramach konkursów ogłaszanych przez Urząd Miasta Zawiercie, zdobywając premiowane miejsca. W tym roku dzięki zaangażowaniu uczniów i rodziców oraz pracowników szkoły również odnieśliśmy sukces – nasza szkoła zdobyła I miejsce w zbiórce baterii suchych. Uczniowie klasy 1 w ramach kółka ekologicznego brali też udział  w programie ” Pan Sprzątalski”,w ramach którego dzieci uczyły się, jak i gdzie wyrzucać śmieci. Wykonały też zadania związane z konkursem indywidualnym i zespołowym.Właśnie w konkursie zespołowym nasze dzieci z kl. 1 zdobyły  III miejsce w woj. śląskim. We wrześniu koło ekologiczne zorganizowało bal makulaturowy połączony z ogólnoszkolną zbiórką makulatury. Zebraliśmy jej ponad tonę.

kolo-plastyczne-w-grupie-iv-vi

Koło plastyczne w klasach IV-VI

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu, każdą środę  przez panią Danutę Cyran. Działalność koła ma na celu rozwijanie zainteresowań plastycznych, pobudzanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności dostarczania wrażeń estetycznych, poznawanie różnorodnych technik. Pomysłów na zajęcia dostarczają również sami uczniowie. Inspiracją do zajęć jest otaczający świat, zmieniający się wraz z porami roku, wydarzeniami szkolnymi, uroczystościami. Dzieci wykonują różnorodne prace płaskie, półprzestrzenne i przestrzenne przy wykorzystaniu rozmaitych materiałów. Nauczyciel na zajęciach stosuje różne techniki np. malowanie farbami, rysowanie i kolorowanie pastelami, kredkami świecowymi. Często stosowaną techniką jest origami, która daje możliwość tworzenia ciekawych form. Powstałe prace służą dekorowaniu świetlicy lub innych miejsc w szkole.

kolo-ortograficzne

Koło ortograficzne

Koło ortograficzne to czas gdy uczniowie z klas IV-VI spędzają, rozwiązując zadania programu „Władcy słów”. Jest to nauka przez zabawę, gdzie wszyscy czerpią garściami z wiadomości o języku polskim. Dzięki temu żadne pułapki ortograficzne nie są nam obce.

kolo-szachowe

Koło szachowe

W każdy piątek w godzinach 13.30- 14.15 odbywa się w naszej szkole kółko szachowe. Przychodzą na nie uczniowie zarówno pragnący poznać zasady tej gry jak i początkujący oraz uczniowie, którzy ćwiczą swoje umiejętności i pogłębiają znajomości techniki szachowej.

Celem tych spotkań jest pomoc we wszechstronnym rozwoju ucznia, kształcenie wyobraźni przestrzennej, ćwiczenie pamięci, uwagi, koncentracji oraz uczy abstrakcyjnego myślenia. Wpływa dodatkowo na zwiększenie aktywności umysłowej i przyczynia się do rozwoju inteligencji. Szachy zawierają wiele elementów wychowawczych. Wyrabiają umiejętności panowania nad sobą, uczą wytrwałości i poczucia odpowiedzialności za własne decyzje a także szanowania przeciwnika i obiektywnego myślenia. Gra w szachy przyczynia się do racjonalnego planowania i kreatywnego rozwiązywania problemów.

kolo-czytelniczo-biblijne

Koło czytelniczo- biblijne

Uczniowie, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę, są zainteresowani literaturą i chcą zagłębiać tajemnice, które kryje w sobie Biblia, mogą to czynić przychodząc na kółko czytelniczo- biblijne w każdy piątek w godzinach 12.40- 13.25.

biblioteka

Biblioteka

U nas w bibliotece wiele się dzieje, młodzież może m.in. wypożyczać nowości wydawnicze, czytać książki, korzystać ze Szkolnego Centrum Informacji Medialnej, a także rysować i wystawiać swoje prace na gazetce bibliotecznej. Pani Marta Pardyla- Wójcik prowadzi m.in. biblioterapię z uczniami szkoły oraz poświęca swój czas także naszym najmłodszym czytelnikom organizując im lekcje biblioteczne, w której czyta wiersze m.in. Jana Brzechwy. Każdego miesiąca wybierana jest osoba, która wypożyczyła najwięcej książek,na koniec roku przedstawimy czytelnika roku.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z naszych zbiorów bibliotecznych.

samorzad-uczniowski

Samorząd uczniowski

Przewodniczący szkoły – klasa VII

Zastępca przewodniczącego – klasa VI

Zastępca przewodniczącego – klasa V

Zastępca przewodniczącego – klasa IV

 

 

zuchy

Zuchy

6 Próbna Gromada Zuchowa „Ufoludki”

 

sks-badminton-plywanie-gthree

Koło sportowe

 Zajęcia Szkolnego Koła Sportowego są otwarte dla wszystkich chętnych. Program Koła opracowany został na podstawie własnych obserwacji, doświadczeń i wiedzy dotyczącej możliwości spędzania czasu wolnego, a przede wszystkim został dostosowany do potrzeb dzieci, które co roku (we wrześniu) wypełniają ankietę na temat swoich zainteresowań.

Podstawowym celem SKS jest objęcie systematyczną opieką uczniów, którzy przejawiają zainteresowanie różnymi dyscyplinami sportowymi, a także stworzenie im warunków do podnoszenia poziomu sprawności fizycznej. Zajęcia mają zachęcić do systematycznego, samodzielnego uprawiania sportu oraz powinny być alternatywą do spędzania wolnego czasu w aktywny sposób.

Najlepsi zawodnicy reprezentują szkołę w międzyszkolnych zawodach.

Imprezy sportowe organizowane:

 1. na terenie szkoły: mistrzostwa szkoły w badmintonie, mistrzostwa szkoły w ringo, mistrzostwa szkoły w jeździe na rolkach.
 1. na terenie miasta: Międzyszkolny Turniej Warcabowy, Turniej Badmintona o Puchar Prezydenta Miasta Zawiercie, Międzyszkolny Turniej klas III „Dwa Ognie”,wyjazdy na lodowisko, wyjazdy na narty biegowe.

Startujemy w: miejskich i powiatowych imprezach sportowych oraz w Igrzyskach Sportowych Młodzieży Szkolnej.

W bieżącym roku szkolnym odbywają się zajęcia z pływania (poniedziałek i środa), ogólnorozwojowe (poniedziałek i wtorek), badmintona (wtorek).

kolko-j-ang-dla-uczniow-zdolnych

Koło językowe

W naszej szkole odbywają się zajęcia koła języka angielskiego, które prowadzi mgr Edyta Kulisa-Nawrotek

 Na zajęcia uczęszczają uczniowie, którzy pragną poszerzać swoje wiadomości i umiejętności z języka angielskiego. Na każdych zajęciach uczniowie mają możliwość poprawienia testów z bieżących działów. W trakcie zajęć uczniowie rozwijają strategie komunikacyjne, doskonalą umiejętności reagowania językowego w typowych sytuacjach życiowych, jak również wykonują ćwiczenia rozwijające znajomość leksyki (słownictwa) oraz gramatyki angielskiej poprzez różne materiały źródłowe. Miła atmosfera motywuje uczniów do uczęszczania na koło języka angielskiego.

Pani Edyta Kulisa-Nawrotek tak pisze o swoich zajęciach:

W  II semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadziłam zajęcia z języka angielskiego dla uczniów z klasy IV, V, i VI.  Zajęcia odbywały się
w każdy piątek o godz.7.15  w wymiarze jednej godziny lekcyjnej (45 min). Głównym celem zajęć było poszerzanie informacji z gramatyki, oraz przygotowanie tych dobrych uczniów do Ogólnopolskiej Olimpiady z języka angielskiego ,,MEMORY  MASTER”oraz ,,FOX”. Uczniowie chętnie przychodzili i pracowali na dodatkowych lekcjach. 

W Ogólnopolskim Konkursie z języka angielskiego ,,MEMORY MASTER” dwóch uczniów zostało laureatami II stopnia,  jeden uczeń został laureatem III stopnia, a jeden otrzymał wyróżnienie.

Są to:

Amelia Zabój – laureat II stopni
Konrad Nawrotek – laureat II stopnia
Natalia Bugaj – laureat III stopnia
Krzysztof Szywacz – wyróżnienie

W Ogólnopolskim Konkursie z języka angielskiego ,,FOX” trzech uczniów otrzymało wyróżnienia.

Są to:

Amelia Zabój – wyróżnienie
Ewa Socha – wyróżnienie
Natalia Bugaj– wyróżnienie

Koło języka angielskiego (dla uczniów słabych)

W  II semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadziłam zajęcia języka angielskiego dla uczniów mających trudności w nauce tego języka.  Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w każdą środę o godz.13.30  w wymiarze 1 godziny lekcyjnej (45 min). Uczęszczali na nie głównie uczniowie klasy czwartej.  Zajęcia miały na celu wyrównanie braków z gramatyki angielskiej oraz słownictwa. Z przyjemnością pomagałam uczniom odrabiać prace domowe z języka angielskiego, jak również tłumaczyć bardziej skomplikowane teksty. Wszystkie dzieci chętnie pracowały na dodatkowych zajęciach. Miła atmosfera motywowała ich do nauki.

GOOD LUCK !!!

kolko-taneczno-cheerleaderkowe

KOŁO TANECZNO – CHEERLEADERKOWE

 

 


KLASY I-III

Termin : piątek 12.40 – 13.25 sala gimnastyczna

Prowadzące: Aleksandra Świtała i Marzena Grzesiak

Taniec towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia i jest jedną z najstarszych form sztuki i działalności ludzkiej. Zawsze był, jest i będzie jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji oraz okazją do wspólnej zabawy. Właśnie te wartości są dla nas najważniejsze i nimi kierujemy się podczas cotygodniowych treningów. Uczestniczki zajęć – początkujące cheerleaderki – z zapałem uczą się kroków, interpretacji muzyki, rytmicznego poruszania się, synchronizacji, współpracy, tańca z szarfami, nowych układów tanecznych i wielu innych rzeczy, a wszystko to w miłej atmosferze połączonej ze świetną zabawą.

 

biblioterapia

Biblioterapia

Biblioterapia to zajęcia czytelnicze,które polegają na wybieraniu odpowiedniej książki w zależności np. od nastroju dzieci czy ważnej okazji. Grupa uczniów jest stała,ale czasem mamy gości.Wtedy czytamy razem,opowiadam sobie jak zrozumieliśmy konkretne teksty,czasem robimy dramę,czasem rysujemy do tego obrazki. Zajęcia odbywają się w piątki od godz 12.40 do 13.25.

oddzialy-przedszkolne

Oddziały przedszkolne

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

– Janusz Korczak
dokumenty-organizacyjne

Dokumenty organizacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami organizacyjnymi dla Rodziców naszych Przedszkolaków.

Dokumenty w formacie PDF

Procedury

Statut Oddziału Przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowania wychowania przedszkolnego

Rekrutacja do przedszkoli - informacja

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole

Uchwała Nr XXXV_318_17

Zarządzenie Nr 1046_2017

dokumenty-dla-rodzica

Dokumenty dla Rodzica

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dla Rodziców naszych Przedszkolaków.

Dokumenty w formacie PDF

informacje

Informacje

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla Rodziców naszych Przedszkolaków.

Dokumenty w formacie PDF

galeria-three-latki

Galeria 3-latki

Pasowanie na Przedszkolaka

Dzień ziemniaka

Gra w kolory

Zabawy z mąką

Bal karnawałowy

Robimy smaczne kanapki!

galeria-four-latki

Galeria 4-latki

Zwiedzamy nasze osiedle

Matematyczne zabawy

Przedszkolaki w Straży Pożarnej

Dzień Marchewki

Dogoterapia

Dzień Pluszowego Misia

Mikołajki

Świąteczne pieczenie pierniczków

Nasze urodziny

Sport to zdrowie!

Bal karnawałowy

Gramy na instrumentach

Wiem co jem! Spotkanie z pielęgniarką

Wyróżnienie w konkursie pt. „Wielkanocna Karta Społem”

Wiosna na parapecie

Wiosenno- świąteczne spotkanie z najbliższymi

XXI SPOTKANIE Z TAŃCEM I PIOSENKĄ

 

Dzień Dziecka

rekrutacja-do-przedszkola

Rekrutacja do przedszkola

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją:

 

POBIERZ   Zasady przyjęć do przedszkola.

POBIERZ   Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

POBIERZ   Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

POBIERZ   Potwierdzenie woli zapisu dziecka.

POBIERZ   Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

POBIERZ   Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

strefa-rodzica

Strefa Rodzica

Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.

– Janusz Korczak

informacje-organizacyjne

Informacje organizacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad panujących na naszej szkole.

Dokumenty w formacie PDF

Koncepcja szkoły

Statut szkoły

Ocenianie zachowania

Kompetencje Rady Rodziców

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych -informacja

POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do klasy I szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I -zamieszkałego poza obwodem szkoły

Zgłoszenie dziecka do klasy I -zamieszkałego w obwodzie szkoły

Uchwała Nr XXXV_319_17

Zarządzenie Nr 1045_2017.pdf

nabor-uczniow-do-klas-specjalnych

Nabór uczniów do klas specjalnych

Klasy specjalne
Prowadzimy nabór uczniów do klas specjalnych dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Gwarantujemy naukę w mało licznych oddziałach od 2 do 4 uczniów oraz opiekę wysoko wykwalifikowanych nauczycieli specjalistów. Celem przewodnim naszej szkoły jest integracja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z całą społecznością szkolną i lokalną. Stosujemy również nauczanie włączające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do równoległych klas, do których uczęszczają uczniowie rozwijający się typowo.
Zapewniamy realizację podstawy programowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Dla każdego ucznia opracowujemy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Każdemu uczniowi zapewniamy, zgodnie z zaleceniami wynikającymi
z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dodatkowe zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne: zajęcia z logopedą, integrację sensoryczną, arteterapię, dogoterapię i inne wg potrzeb.
Zapewniamy integrację ze środowiskiem społecznym. Uczniowie uczestniczą w uroczystościach organizowanych w szkole, wyjściach do biblioteki, kina, w wycieczkach szkolnych, warsztatach. Uczniowie naszej szkoły wspólnie wykonują różnorodne zadania, uczą się pracy
w grupach, uczestniczą w zabawach integrujących uczniów w szkolei klasie. Odnoszą sukcesy biorąc udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią, szkolnych przedstawieniach. Gwarantujemy opiekę w wietlicy szkolnej w godzinach 7.00 – 15.45 pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli i asystentów. Oferujemy szeroki wybór zajęć świetlicowych, pozalekcyjnych. Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Terapia integracji sensorycznej to uczenie mózgu prawidłowej integracji danych sensorycznych. W naszej szkole mamy bardzo dobrze wyposażona salę do tego rodzaju terapii. Zajęcia z uczniami prowadzone są w ramach zajęć rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju.

informacje-dla-rodzicow

informacje dla Rodziców

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla Rodziców naszych Uczniów.

Dokumenty w formacie PDF

Zwolnienie z lekcji

Wykaz dzwonków

Wykaz podręczników 2016-2017

Plan lekcji

Konsultacje dla Rodziców

Reforma oświaty

Spotkania z Rodzicami

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

 

reforma-edukacji

REFORMA EDUKACJI

„Szkoła powinna być przede wszystkim nowoczesna, przyjazna i bezpieczna”.

Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej

 

By odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z Reformą Oświaty zachęcamy do:

 • Przeczytania listu Ministra Edukacji Narodowej     LIST
 • Odwiedzenia stron:
  • Ministerstwa Edukacji Narodowej      STRONA
  • Kuratorium Oświaty w Katowicach     STRONA

 

rekrutacja-do-klasy-i

Rekrutacja do klasy I

Zapraszamy do zapoznania się z następującą dokumentacją:

POBIERZ  Zasady przyjęć do klas I w roku szkolnym 2020/2021.                                         

POBIERZ  Oświadczenie o miejscu zamieszkania.              

POBIERZ  Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I.    

POBIERZ  Zgłoszenie dziecka do klasy I  Szkoły Podstawowej nr 11 w Zawierciu zamieszkałego w obwodzie szkoły na rok 2020/2021. 

POBIERZ  Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 11 w  Zawierciu zamieszkałego poza obwodem szkoły na rok 2020/2021. 

POBIERZ Zarządzenie Prezydenta Miasta Zawiercie w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 

POBIERZ Zarządzenie Prezydenta Miasta Zawiercie w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowania rekrutacyjnego. 

                

 

wyprawka-klasa-iii

WYPRAWKA klasa III

 

WYPRAWKA DO KLASY III     pobierz plik

Wyposażenie piórnika

 • 2 ołówki HB,
 • pióro na naboje,
 • gumka,
 • 12 podstawowych kolorów kredek ołówkowych,
 • pisaki max 6 szt.,
 • temperówka z pojemniczkiem,
 • nożyczki z zaokrąglonymi czubkami,
 • 3 kleje w sztyfcie biurowe (dwa zostaną w klasie),
 • linijka,
 • zielony długopis.

 

 • 4 zeszyty 32-kartkowe w trzy linie,
 • 4 zeszyty 32-kartkowe w kratkę,
 • ryza papieru białego,
 • 5 małych kopert,
 • 10 szt. koszulek przezroczystych,
 • 2 podpisane teczki papierowe zamykane na gumkę do kart pracy
  i prac plastycznych,
 • strój gimnastyczny w podpisanym worku – biała koszulka, czarne spodenki lub getry oraz nieślizgające się obuwie sportowe wsuwane lub na rzepy.

 

 

Tak samo jak w klasie II potrzebny będzie od pierwszego dnia nauki zeszyt do informacji 32-kartkowy w kartkę z wypisanymi na pierwszej stronie danymi: imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, wszystkie możliwe telefony kontaktowe z zaznaczeniem do kogo.

 

RZECZY, KTÓRE POZOSTAŁY PO KLASIE II WIĘC PROSZĘ ICH NIE KUPOWAĆ J

 • bloki techniczne – białe i kolorowe,
 • bloki rysunkowe – białe i kolorowe,
 • bibuła,
 • suche pastele,
 • farby plakatowe,
 • papier kolorowy,
 • plastelina,
 • kredki świecowe,

Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia podczas rozpoczęcia roku szkolnego 4.09.2017 r. o godzinie 9.00

 

 

 

 

oneseventwoeightnine-two

Zdalne nauczanie!


Zarządzenie Nr 14/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11  w Zawierciu z dnia 24 marca 2020r. na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wchodzącego w życie z dniem  25.03.2020r. wprowadzam następujące uregulowania:


1
Zasady i tryb organizowania nauczania zdalnego uczniów klas 1-3 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane są
w szczególności: przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.
2. Nauczanie prowadzone jest przez nauczycieli w pośrednim kontakcie z uczniem w domu ucznia lub innym miejscu pobytu dziecka.
3. Nauczyciel w godzinach swojej pracy jest do dyspozycji uczniów i rodziców. Konsultacje mają na celu rozwijanie wszelkich wątpliwości bądź problemów z udostępnionym materiałem.
4. Nauczyciel ustala tygodniowy zakres treści nauczania, który jest udostępniany rodzicom w dzienniku elektronicznym Librus, na stronie szkoły lub za pomocą innych narzędzi wybranych przez nauczyciela prowadzącego.
5. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane są z wykorzystaniem podręczników, kart ćwiczeń, kart matematycznych, platform edukacyjnych, materiałów dostępnych na stronach internetowych, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii oraz innych niż wymienionych materiałów wskazanych przez nauczyciela.
6. Obowiązkiem Rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest odbieranie materiałów udostępnianych przez nauczycieli.
7. Wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie w porozumieniu
z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie ustala tygodniowy plan pracy ucznia, który rozłożony jest na pięć dni w tygodniu.
8. Zaleca się Rodzicom/prawnym opiekunom ucznia, aby zapewnić właściwe warunki na prowadzenie nauczanie w domu – miejsce do pracy.
9. Realizacja zaplanowanych zajęć odbywa w dogodnym czasie dla ucznia – sugerowany czas to godziny poranne.
10. W zdalnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy programowej oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.
11. Zajęcia zdalnego nauczania dokumentowane są w dzienniku elektronicznym Librus.
12. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do przesyłania drogą mailową lub telefoniczną nauczycielowi zdjęć lub video relacji efektów pracy dziecka w dogodnym dla siebie czasie jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. O niemożliwości wykonania zadania w danym dniu nauczyciel powinien zostać poinformowany .
13. Przesłane prace podlegają ocenie, która dokumentowana jest w dzienniku elektronicznym
14. Uczniowie otrzymują oceny zgodnie z obowiązującym WSO z uwzględnieniem czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
15. Ocenie podlegają tylko wybrane przez nauczyciela treści, o których Rodzic zostaje powiadomiony w tygodniowym zakresie treści nauczania.
16. Uczeń ma możliwość poprawy swojej oceny, po wcześniejszym zgłoszeniu tego nauczycielowi i wykonania poprawnych zadań.
17. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani do logowania się na stronie www.eduelo.pl na której nauczyciele prowadzący udostępniają quizy i testy sprawdzające postępy w nauce ucznia. Uzyskane wyniki na platformie stanowią podstawę do oceny wiedzy ucznia.
18. Nauczyciele kontaktują się z Rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka za pomocą dziennika elektronicznego Librus, aplikacji Whats App, telefonów komórkowych i e-mail.


2
Zasady i tryb organizowania nauczania zdalnego uczniów klas 4-8 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

1. Zdalne nauczanie organizuje się na czas określony od 25 marca do odwołania.
2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane są w szczególności: przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.
3. Nauczanie prowadzone jest przez nauczycieli online (panel.zajeciawdomu.pl) lub w pośrednim kontakcie z uczniem w domu ucznia lub innym miejscu pobytu dziecka.
4. Nauczyciel ustala tygodniowy zakres treści nauczania, który jest udostępniany uczniom w dzienniku elektronicznym Librus, na stronie szkoły lub za pomocą innych narzędzi wybranych przez nauczyciela prowadzącego.
5. Wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie ustala tygodniowy plan pracy ucznia, który rozłożony jest na pięć dni w tygodniu.
6. Zaleca się Rodzicom/prawnym opiekunom ucznia, aby zapewnić właściwe warunki na prowadzenie nauczanie w domu – miejsce do pracy.
7. Obowiązkiem ucznia jest udział w lekcjach online oraz odbieranie materiałów udostępnianych przez nauczycieli.
8. Uczeń zobowiązany jest do logowania się na stronie wskazanej przez nauczyciela min. 5 minut przed rozpoczęciem lekcji.
9. Podczas lekcji online uczeń może być zalogowany na telefonie, komputerze lub tablecie – wszystkie urządzenia z dostępem do internetu są w stanie połączyć się z proponowaną platformą komunikacyjną.
10. Nauczyciel pracuje w ustalonych godzinach – według planu lekcyjnego, możliwy kontakt za pomocą dziennika elektronicznego. Na bieżąco udziela odpowiedzi i służy pomocą
(z wyj. czasu, kiedy prowadzi zajęcia online).
11. Lekcje online odbywać się będą według ustalonego harmonogramu i przekazanego uczniom oraz rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego.
12. Realizacja pozostałych zaplanowanych zajęć odbywa w dogodnym czasie dla ucznia.
13. W zdalnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy programowej oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.
14. Zajęcia zdalnego nauczania dokumentowane są w dzienniku elektronicznym Librus.
15. Ocenianie uczniów odbywa się zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania. Uczeń ma możliwość poprawy oceny w sposób uzgodniony z nauczycielem.
16. Uczniowie i rodzice są informowani o osiągniętych wynikach za pomocą dziennika elektronicznego.
17. Nauczyciele kontaktują się z Rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka za pomocą dziennika elektronicznego Librus, komunikatorów (np. WhatsApp), telefonów komórkowych i e-mail.


3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca   2020r.


Dyrektor szkoły

Dorota Koziorowska

Ministerstwo Edukacji.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

Nowe Rozporządzenie ułatwiające prowadzenie nauki na odległość.


Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe:

Przejdź do paska narzędzi